Có vài người, nhớ Đà Lạt chỉ là nhớ cảm giác được đứng ở đây và ngắm cảnh này
Có vài người, đi thật xa thật lâu cũng không quên được cảnh này
Có vài người, mục tiêu sống của họ là được ngắm cảnh này thêm nhiều lần nữa
Có vài người, Đà Lạt với họ thật đặc biệt!